Система за управление на финансите

Подходяща за фирми с многофирмена или разгърната мрежова структура, с бюджетно диференциране на структурите.

Подпомaгa вземaнето нa оперaтивни и стрaтегически решения.

Дава бърз и лесен достъп, както и по-детайлна финансова и административна информация.

Обхваща всички видове плащания в организацията, както и всички дейности по управление на човешките ресурси.

Модули

Регистри

Подмодулите са предназначени за въвеждане на основни данни за фирмата в системата, както и за ползване/ въвеждане на общи административни данни. В модулите „Данни за организацията“, „Банки“ и „Банкови сметки“ се въвежда динамично съответната информация – всички данни на фирмата, въвеждане на следваща работна фирма (ако организацията е с многофирмена структура), банки, с които тя работи и банкови сметки. В подмодули „Държави, градове“, „Области, общини“ и „Пощенски кодове“ се съхраняват регистрите на административното деление на България, списък с държавите, както и регистър на пощенските кодове в страната.

Контрагенти

В подмодулите на модул Контрагенти се въвежда информация за всички Юридически и физически лица, с които фирмата има отношения. Въвеждат се всички контрагенти, лица за контакти с тях и банкови сметки.

Бюджет - регистър

В този модул се въвежда номенклатурата от бюджетни периоди, групи, единици и пера, необходима за финансовото управление на фирмата.

Бюджетна Структура

В този модул се изгражда Бюджетна структура на организацията - обща и по финансови единици, въвеждат се бюджетни операции. Модулът служи за въвеждане, управление и контрол на паричните обороти и трансфери в Бюджетната структура. Управление на проекти.

Договориране

Подмодулите от тази група служат за сключване и отчитане на договори, съхранение регистър с договорите във фирмата, създаване на типове договори и номенклатури на дейностите, обект на договорите във фирмата.

Хонорари

Подмодулите от модул Хонорари са предназначени за съхраняване данни за хонорарите по договори на фирмата ви, за преглед на неплатените отчети по договорите, за подадените от лицата декларации за доходи от друг работодател, за удръжките по типовете договори, които сключвате, както и за преглед и изработване на хонорарните ведомости.

Личен Състав

Подмодулите от модул Личен състав служат за създаване на номенклатури на всички щатни служители в организацията, техните договори, досиета, болнични, отпуски, декларации за доход и др., както и организационна структура на фирмата. За всеки един служител се въвеждат данни за видовете отсъствия - платен отпуск, неплатен отпуск, временна нетрудоспособност поради заболяване, майчинство и раждане и др. Съхраняват се следните регистри: НКП - Национална класификация на професиите, НКИД - Национална класификация на икономическите дейности, КДН - Класификатор на длъжностните наименования. Предоставя се възможност за генериране на различни справки по определени параметри, които подпомагат процеса на управление на човешките ресурси и вземането на управленски решения.

ТРЗ

Подмодулите от модул «Т Р З» служат за създаване на всички данни, необходими за изчисляване на работни заплати на служителите на организацията. За всеки един служител се въвеждат данни за месечни и годишни декларации, ако има такива, както и съответни добавки и удръжки. В модул «ТРЗ» се извършва реалния процес на изчисляване на работна заплата и създаване на Ведомост на заплати.

Плащания

Подмодулите на модул Плащания са предназначени за управление на всякакъв вид плащания през каса и банка, за регистър на валутните курсове, проследяване и реализация на банковите трансфери на фирмата, за въвеждане на номератори, за изработване на касова книга.

Служебни Аванси

Подмодулите на модул Служебни Аванси са предназначени за справка относно разрешените служебни аванси във фирмта и на отчетите към тях, както и за проследяване на неотчетените аванси.

Служители

Подмодулите са предназначени за съхраняване на регистри с личните данни на служителите във фирмата, за въвеждане на нов служител и редакция на лични данни, както и за причисляване на служителите към отделните типове структури в общата организационна схема на фирмата.

Справки

Част от подмодулите са предназначени за следене и генериране на трансферите за НАП, съгласно нормативните изисквания – хонорари, заплати – Обр.1 и Обр.6, уведомления по чл.62, ал.4 от КТ. В модулите са заложени всички нормативни и законови изсиквания, съотносими към отчитането на доходите, съгласно спецификациите на НАП.В друга част от подмодулите на „Справки“ се изготвят служебни бележки за хонорари и заплати, както и справки за ДОД, чл.57 за лицата във фирмата на хонорар.

Анализи

Модул Анализи предоставя структурирана финансова информация на оторизирани лица. В модула се генерират Бюджетни/финансови отчети.